ART. 1 Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

ART. 2 (1) Consiliile de administraţie/directoratele societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate, au obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale extraordinare a acţionarilor, în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile stabilite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul dezbaterii de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi pentru ca aceştia să ia o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de A.S.F.
(2) În vederea informării corecte a acţionarilor, consiliul de administraţie/directoratul societăţii va întocmi şi va pune la dispoziţia acestora, în condiţiile art. 1172 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un raport cuprinzând:
a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii.
(3) Pe lângă cerinţele de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea adoptată de adunarea generală a acţionarilor va fi publicată şi pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, hotărârea va fi publicată şi pe această pagină.

ART. 3 (1) În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acţionarii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul în care acţionarii îşi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acţionarilor în condiţiile art. 2 alin (3).

ART. 4 (1) Acţionarii au dreptul de a se retrage din societate şi în cazurile în care adunarea generală convocată potrivit prevederilor art. 2:
a) nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum;
b) nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiţiilor legale de majoritate;
c) nu se desfăşoară în termenul de 120 zile stabilit la art. 2 alin. (1).
(2) Termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunării generale în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la expirarea termenului prevăzut la art. 2, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

ART. 5 Prevederile art. 3, 4 şi ale art. 7 alin. (3) nu se aplică în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate.

ART. 6 (1) În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor aprobă iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de A.S.F., societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să transmită la A.S.F., în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor, prospectul de admitere la tranzacţionare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia.
(2) A.S.F. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (1).

ART. 7 (1) Analizând documentaţia înaintată de către societate în susţinerea cererii de admitere a acţiunilor emise de către aceasta pe o piaţă reglementată, A.S.F. va emite o decizie de admitere la tranzacţionare a acestora pe piaţa reglementată sau de respingere a cererii în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Decizia A.S.F. va fi publicată pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., în Buletinul A.S.F., precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, decizia va fi publicată şi pe această pagină.
(3) În situaţia în care A.S.F. nu admite tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată, acţionarii societăţii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile stabilite la art. 3. Termenul stabilit la art. 3 curge de la data publicării deciziei A.S.F.
(4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii derulate de societate în vederea tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

ART. 8 (1) Constituie contravenţii şi se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea termenului stabilit la art. 2 alin. (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii;
b) încălcarea prevederilor art. 6 alin (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează de către organele cu atribuţii de control ale A.S.F.
Art. 9. – (1) Activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) A.S.F. va emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, reglementări care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.